“Complexe samenwerkingen”

“In het Tijdschrift Conflicthantering, het vaktijdschrift voor de wereld van mediation, verscheen onlangs een artikel van Tabitha van den Berg, registermediator en partner bij Mediation Amsterdam, met als titel: ”Complexe samenwerkingen: uitdaging van gedeelde zorg voor een kwetsbaar familielid”.  Met dank aan uitgeverij Kluwer en de auteur kunnen we dit artikel voor u beschikbaar stellen.

De auteur beschrijft in dit artikel hoe ouderinitiatieven ontstaan, welke uitdagingen overwonnen moeten worden om het initiatief ook daadwerkelijk te realiseren en hoe complex daarbij de samenwerking tussen de ouders is. Ze staat daarbij ook stil bij de rouw over en acceptatie door de ouders  van de beperking van het kind in kwestie en hoe dit enerzijds een kracht is die positief ingezet kan worden, maar anderzijds ook tot problemen met andere ouders kan leiden, wanneer de belangen niet (meer) helemaal parallel lopen. En dan kunnen er dus problemen ontstaan, onenigheid, verwijdering en uiteindelijk kan een ouderinitiatief hieraan ook ten onder gaan. De schrijfster onderzoekt wat er in de oprichtingsfase al gedaan kan worden om dergelijke problemen niet zozeer te voorkomen als wel op een constructieve manier aan te pakken. Ook gaat ze in op de rol die bemiddeling zou kunnen spelen en onderzoekt ze met welke specifieke aspecten een bemiddelaar dan te maken kan krijgen.

Wij zijn als LVOI natuurlijk blij met deze aandacht en deskundige analyse van mogelijke problemen met samenwerking binnen ouderinitiatieven: we kennen allemaal de voorbeelden en verhalen over hoe moeilijk het soms kan zijn in de praktijk, ondanks een ieders beste intenties. En ook vragen we hierbij natuurlijk aandacht voor de Regeling Kwesties en Klachten van de SDOI, die sinds 1 januari 2022 is opengesteld voor betrokkenen bij deelnemende ouderinitiatieven. Door middel van deze Regeling wordt betrokkenen bij ouderinitiatieven een mogelijkheid geboden om in een vroegtijdig stadium al hulp in te roepen, juist om een escalatie en vergroting van de tegenstellingen te voorkomen en bemiddeling in te zetten op basis van deskundigheid, zowel op het gebied van ouderinitiatieven als op het gebied van conflictbeheersing. En ook als er nog helemaal geen sprake is van een conflict, maar er wel al sprake is van een wat stroevere samenwerking, kan het verstandig zijn contact met de SDOI op te nemen: voorkomen is immers beter..

Klik hier om het artikel te lezen.

Update Boostervaccinatie zorgmedewerkers

UPDATE BOOSTERVACCINATIES VOOR ZORGMEDEWERKERS: KAN NU VANAF DRIE MAANDEN NA TWEEDE VACCINATIE

Interval
Dinsdagavond 14 december werd in de persconferentie bekend gemaakt dat de boostercampagne wordt versneld. Ook is de periode die moet liggen tussen de tweede vaccinatie en de boostervaccinatie teruggebracht van zes naar drie maanden. Dat heeft ook gevolgen voor het uitnodigingstraject voor zorgmedewerkers. Hier vinden jullie de aangepaste werkinstructie. Deze is op slechts enkele punten aangepast:

 • De European Medicines Agency (EMA) en de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hebben gezamenlijk bepaald dat het interval tussen de tweede vaccinatie en de boostervaccinatie kan worden teruggebracht naar 3 maanden. In Nederland is dit nu van belang in verband met de opkomst van de Omikronvariant.
 • De zorgmedewerker wordt vanaf half december via sms-/e-mail uitgenodigd om een afspraak te maken bij de GGD. De tijd tussen het aanmelden in de wachtrij en de oproep is maximaal 2 weken. Iedere zorgmedewerker wordt eerder opgeroepen dan dat zij via reguliere oproepen op geboortejaar aan de beurt zijn.
 • Het proces is voor de rest ongewijzigd: zie het vorige bericht voor alle details

Zie voor het nieuwsbericht: https://www.rivm.nl/nieuws/vanaf-nu-3-maanden-tussen-laatste-vaccinatie-en-booster

Uitnodigen zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers blijven met voorrang vanuit de wachtlijst opgeroepen worden om een afspraak te maken voor de boostervaccinatie. Er wordt daarbij ook gekeken naar beschikbare tijdsloten voor het inplannen van afspraken met zorgmedewerkers. Iedere zorgmedewerker wordt eerder opgeroepen dan dat zij via reguliere oproepen op geboortejaar aan de beurt zouden zijn. De tijd tussen het aanmelden in de wachtrij en de oproep is maximaal 2 weken.

Uitnodigingsbrief
De standaard uitnodigingsbrief is aanpast in verband met de wijziging in de periode tussen de laatste vaccinatie en de booster.

 • Zorgorganisaties die unieke codes ontvangen vanaf heden graag de aangepaste versie van de uitnodigingsbrief gebruiken.
 • De eerder aan zorgorganisaties toegestuurde en gebruikte uitnodigingsbrief kan gebruikt blijven worden.
 • Bijgaand, uitsluitend ter informatie, de standaard uitnodigingsbrief waarin deze aanpassing is doorgevoerd. Zorgorganisaties krijgen in de e-mail met de unieke codes de uitnodigingsbrief toegestuurd.

Update toeleidingstraject
Inmiddels hebben ruim 3.000 zorgorganisaties zich aangemeld. Het grootste gedeelte van hen heeft verzoek ontvangen om het benodigd aantal codes door te geven én via een of meerder e-mails deze ontvangen. Tot op heden hebben ruim 30.000 zorgmedewerkers zich aangemeld.

Meer informatie

Tot slot nog enkele Q&A’s:

 Q: Ik heb meer dan een week geleden mijn organisatie aangemeld: wanneer kan ik de mail met codes verwachten?
A: Binnen 5 werkdagen zou je een e-mailbericht moeten ontvangen. Vanwege de vele aanmeldingen kan de doorlooptijd iets langer zijn.
Q: Als werkgever heb ik geen mail ontvangen met unieke codes
A: Wij adviseren je om de spambox en eventueel ook andere mailboxen die je hebt te controleren. Mocht je uiteindelijk nog steeds geen codes hebben ontvangen, neem dan contact op met support@wachtrijbooster.nl. Zij kunnen je helpen om eventuele problemen op te lossen.
Q: De link naar de uitnodigingsbrief kan niet worden geopend
A: Je kunt een e-mailbericht sturen naar support@wachtrijbooster.nl: het document wordt vervolgens naar je gemaild.
Q: Mijn unieke codes zijn op doordat ik extra codes heb verstrekt aan medewerkers. Hoe kan ik nieuwe codes aanvragen?
A: Via het aanmeldportaal kunnen er nieuwe codes worden aangevraagd. Het is belangrijk dat je daarvoor de link gebruikt die per e-mail aan je is toegestuurd.
Q: Medewerkers krijgen de melding dat de unieke code is verlopen, wat moeten zij doen?
A: Bij de controle op de unieke code kan er iets mis gaan. Het advies is om na 1 minuut nogmaals proberen aan te melden met de unieke code. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met support@boosterwachtrij.nl, zij helpen je snel verder.

Update Boostervacciantie bewoners OI

UPDATE BOOSTERVACCINATIE VOOR BEWONERS KLEINSCHALIGE ZORGINSTELLINGEN ZONDER EIGEN MEDISCHE DIENST: BOOSTERVACCINATIE NU AL MOGELIJK VANAF DRIE MAANDEN NA DE TWEEDE VACCINATIE

Zoals u op de persconferentie van dinsdag 14 december heeft kunnen horen wordt de boostervaccinatie-campagne versneld. De belangrijkste wijziging is dat de ‘wachttijd’ tussen de tweede vaccinatie en de ‘booster’vaccinatie is verkort van zes naar drie maanden.
De booster wordt minimaal 3 maanden na afronding van de volledige basisvaccinatie gegeven of 3 maanden na een bevestigde COVID-besmetting, indien deze plaatsvond na de volledige basisvaccinatie.

Dit kan dus van belang zijn voor uw bewoners. Voor het overige is er niets veranderd en geldt de eerder gecommuniceerde werkwijze. Mocht u tegen problemen aanlopen: laat het weten aan de LVOI via info@ouderinitiatieven.nl : wij verzamelen deze signalen en kunnen deze neerleggen op de juiste plek.

7e nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 7 is weer via Laposta aan de al ons bekende mailadressen verstuurd.
In deze nieuwsbrief is de situatie rond de boostervaccinatie van bewoners en zorgmedewerkers opgenomen. 

Via deze website kunt u zich zelf aan- en afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. 
Klik op de link hier onder om de nieuwbrief te openen.

Nieuwsbrief 7

Boosteroprik voor zorgmedewerkers

Zoals voor alle zorgmedewerkers, is er ook voor medewerkers die zorg of begeleiding verlenen binnen een ouderinitiatief (OI) bij voorrang een boostervaccinatie beschikbaar. Deze vaccinaties worden gezet op een GGD-locatie, op afspraak.

Voor OI waarbij de zorg en begeleiding wordt verleend door medewerkers in dienst van een zorgaanbieder (zoals WoonDroomZorg, ASVZ, Amerpoort etc), zal deze zorgaanbieder in de meeste gevallen het voortouw nemen. Stem als OI wel af met je zorgaanbieder of dit goed loopt.

Voor OI die zelf werkgever zijn, met hetzij personeel in loondienst, hetzij werkend met ZZP’ers, geldt dat het OI zelf contact moet zoeken met het RIVM. Lees verder.

Boosterprik bewoners

DERDE (BOOSTER) VACCINATIE KOMT BESCHIKBAAR VOOR ALLE BEWONERS OUDERINITIATIEVEN

Eind vorige week is informatie beschikbaar gekomen en groen licht gegeven voor het starten van de boostervaccinatie van cliënten in instellingen. In tegenstelling tot de eerdere vaccinatiecampagne is nu van meet af aan duidelijk dat dit ook geldt voor ‘onze bewoners’: zie de gedefinieerde doelgroep in de bijgevoegde werkinstructie.

Het is natuurlijk aan de bewoners en hun naasten zelf om te beslissen of men gevaccineerd wil worden. Het zou wel onze suggestie zijn om daarover het ‘goede gesprek’ aan te gaan, juist ook met degenen die eerder wellicht hebben afgezien van vaccinatie. De delta-variant is immers zo veel besmettelijker dat het in een ieders belang lijkt dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk wordt. Bij twijfel kan men wellicht ook (samen) de Vaccinatie Twijfel Telefoon bellen: hier geeft medisch geschoold personeel antwoord op concrete vragen rondom nut, noodzaak en bijwerkingen van Covid-vaccinaties. De vaccinatie Twijfeltelefoon is vanaf woensdag 24 november te bellen op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 13.30 uur. Het nummer is 010-7041500.

Voor OI die gebruik maken van een zorgpartner, zoals WoonDroomZorg, Amerpoort, ASVZ etc. verdient het aanbeveling met die zorgpartner in overleg te treden, zodat je niet langs elkaar heen werkt. Voor die OI die het begeleidende personeel zelf in dienst hebben, geldt dat ze zelf in actie zullen moeten komen.

Bijgevoegd tref je de werkinstructie en uitnodigingsbrieven aan:

De aanmeldpagina van de GGD voor instellingen zonder medische dienst is in gebruik genomen. De documenten zijn ook te vinden op de website van het RIVM.

Het mede mogelijk maken van deze vaccinatieronde vraagt best het één en ander aan inspanning en organisatie van het OI, al dan niet samen met de zorgpartner. Mochten er problemen optreden, laat het ons weten, dan kunnen we op de goede plek aan de bel trekken.

Tarieven pgb in WLZ geïndexeerd

Tarieven pgb in de Wet Langdurige Zorg per 1/1/2022 geïndexeerd met 2,56%

Zoals u dagelijks merkt, is er de laatste tijd weer sprake van inflatie: alles wordt duurder, maar in je portemonnee komt er weinig bij. Het leek er lange tijd op dat ook in de zorg de kosten alleen maar stijgen, zonder dat de budgetten (voldoende) worden verhoogd. Zo zijn in recent afgesloten CAO’s de lonen aanzienlijk verhoogd: op zich staan we daar sympathiek tegenover, maar het betekent wel een lastenverzwaring voor ouderinitiatieven.

Dankzij een motie van SP en ChristenUnie (grappige combinatie..) is er nog eens gekeken naar de geplande verhogingen van de zorgbudgetten. De uitkomst is nu dat de budgetten onder de Wlz met 2,56% worden verhoogd/geïndexeerd per 1/1/’21.

In de link onder dit bericht uit de staatscourant staat de tabel met alle nieuwe bedragen voor PGB’s onder de Wlz. Als het goed is ontvangen alle budgethouders binnenkort een nieuwe beschikking voor 2022 waarin het aangepast budget staat vermeld. Ook zal dat aangepaste budget voor 2022 beschikbaar worden gesteld bij de SVB, in de ‘mijn PGB’-omgeving van de budgethouder. Het verdient natuurlijk aanbeveling om te controleren of de aanpassing correct is doorgevoerd in het individuele geval.
Ook de maximum-tarieven voor zorgverlening onder de Wlz zijn aangepast. Deze tarieven zijn bijvoorbeeld relevant voor die ouderinitiatieven die zelf als zorgverlener optreden en dus hun bewoners voor de geleverde zorg factureren. De nieuwe maximumtarieven zijn:

·       Uurtarief voor formele zorg: €68,30
·       Uurtarief voor informele zorg: € 21,68
·       Tarief voor dagbesteding per dagdeel: €62,88

Ook de Wooninitiatieventoeslag onder de Wlz wordt geïndexeerd en bedraagt per 1-1-2022 € 4.724.
Voor de Wmo geldt een dergelijke landelijke aanpassing uiteraard niet: elke gemeente bepaalt zijn eigen beleid. Maar je kan in je gesprek met je gemeente natuurlijk wel argumenten voor een substantiële indexering ontlenen aan deze aanpassing van de Wlz-bedragen.

Hoewel dit een verhoging is van het eerder door VWS gemelde percentage is dit naar onze verwachting in 2022 toch niet voldoende om de CAO loonstijging volledig te compenseren. Mocht dit inderdaad zo zijn, dan zal de LVOI zich in 2022 sterk maken om dat aan de orde te stellen bij het Ministerie en de Tweede Kamer. Uw eventuele signalen hierover alsmede signalen over de opstelling van gemeenten in de indexering van de tarieven ontvangt het bestuur uiteraard gaarne.

Het is dus aan te raden om de bestaande zorgovereenkomsten met de bewoners van je ouderinitiatief per 1-1-2022 aan te passen in lijn met deze verhoging van het PGB. Je kan dit doen met het ‘wijzigingsformulier zorgovereenkomst’, van de site van de SVB. Je moet dan wel weer het rondje handtekeningen ophalen. En houdt dus de maximale uurtarieven (zie boven) in de gaten.

Link naar publicatie Overheid.nl

6e Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 6 is vandaag weer via Laposta aan de al ons bekende mailadressen verstuurd. In deze nieuwsbrief is de uitnodiging opgenomen voor de 6 themabijeenkomst op maandag 22 november.
De bijeenkomst start om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 21:00 uur.

Via deze website kunt u zich zelf aan- en afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. 
Klik op de link hier onder om de nieuwbrief te openen.

Nieuwsbrief 6

5e Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 5 is vandaag (voor de eerste keer) via Laposta aan de al ons bekende mailadressen vertuurd. Via deze website kunt u zich zelf aan- en afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. 
Klik op de link hier onder om de nieuwbrief te openen.

Nieuwsbrief 5

4e nieuwsbrief

4e nieuwsbrief juli 2021 

INHOUD

 1. Inleiding
 2. Volgende themabijeenkomst
 3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten
 4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen
 5. Het forum op de LVOI website

1. Inleiding

Deze keer een nieuwbrief met een ander karakter dan u van ons gewend bent. Nieuwsbrief 4 staat in het teken van de werving van personen die voor de LVOI en/of de SDOI iets kunnen betekenen. Onze vereniging en gelieerde stichting streven ernaar om van grote waarde te zijn voor de leden en daar zijn handen voor nodig. Lees daarom de uitgebreide oproepen in deze nieuwsbrief. Rest ons u een fantastische zomer toe te wensen en indien van toepassing een fijne vakantie. Onze bestuursleden gaan ook even rust nemen om energie bij te tanken zodat we, opgeladen en wel, na de zomer weer vol enthousiasme aan de slag kunnen gaan met de najaarsactiviteiten.

2. Volgende Themabijeenkomst

Met dank aan de deelnemers van de eerdere themabijeenkomsten hebben we op basis van hun suggesties de thema’s van de 5e themabijeenkomst gekozen. Dat zijn: “Wetgeving en Risico’s”. De bijeenkomst zal op donderdagavond 23 september d.m.v. Zoom weer digitaal worden georganiseerd. Naast een plenair deel gaan we weer uiteen in breakout rooms over de WKKGZ, de WZD, privacy/AVG en verzekeringen/afdekken van risico’s voor besturen en ouders.  Uiteraard alles onder voorbehoud, maar zet de datum alvast in de agenda!

3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten

Wij zoeken een enthousiaste bureaumedewerker (V/M) voor de LVOI, de SDOI en Stichting Mijn Eigen Thuis. Het afgelopen jaar is de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) stormachtig gegroeid, naar nu 80 leden. Onze vergaderingen en themabijeenkomsten worden zeer actief bezocht en bijzonder hoog gewaardeerd. In ons eerste jaar heeft de LVOI al een stichting opgericht, de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI). Deze Stichting gaat de “Regeling voor Kwesties en Klachten” aanbieden, waar alle OI gebruik van kunnen maken. Ook is de LVOI een samenwerking aangegaan met de Stichting Mijn Eigen Thuis (MET), die ook ondersteuning biedt aan startende en bestaande OI. Tot nu toe doen de bestuurs- en kaderleden van de LVOI en SDOI alles zelf, in hun vrije tijd, onbezoldigd, en dat is en blijft ook de kracht van de LVOI en OI: we doen het zelf, en we doen het samen: “van/voor/door Ouderinitiatieven !!” is niet voor niks ons motto.

Maar het is nu tijd om te zoeken naar een begin van professionele ondersteuning, om daarmee de ontwikkeling van de LVOI/SDOI en MET nog verder te versnellen en te verstevigen: daarom zoeken we, binnen onze bescheiden financiële middelen, naar iemand die ons wil ondersteunen in onze activiteiten.  We denken daarbij voorlopig aan een taak van 1 à 1,5 dag per week, maar wel verspreid over de week, met gebruikmaking van alle ondersteunende technieken, die we de afgelopen anderhalf jaar allemaal zo intensief zijn gaan gebruiken (zoals Zoom). In de bijlage staat een groslijst van alles waar je aan kunt denken, vandaar dat we denken aan een duizendpoot of schaap met vijf poten. Hart voor de zaak is natuurlijk een net zo onmisbare kwalificatie voor deze functie. Heb je zelf interesse of denk je iemand te weten die interesse zou kunnen hebben? Neem dan contact op met het bestuur van de LVOI via secretaris@ouderinitiatieven.nl.

4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen!

Wellicht was u aanwezig op onze ledenvergadering en/of themabijeenkomst van 12 juni; anders heeft u het misschien gelezen op de LVOI-site of in onze laatste nieuwsbrief: begin juni is de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) opgericht. Deze stichting zal als onafhankelijk orgaan diensten aanbieden waaraan behoefte is bij ouderinitiatieven. Binnenkort zal de SDOI een “Regeling voor Kwesties en Klachten bij ouderinitiatieven” aanbieden, die wordt uitgevoerd door een Commissie van klachtenfunctionarissen. Deze Regeling voorziet in laagdrempelige toegang tot advies en bemiddeling bij een beginnend conflict (een “Kwestie”) of bij een “Klacht” die ontstaan is bij een ouderinitiatief. Door in een vroeg stadium extern advies in te winnen, kunt u groter onheil door ruzie en escalatie voorkomen. Wanneer u zich als ouderinitiatief bij de Regeling aansluit voldoet u aan de wettelijke verplichting volgens de WKKGZ om toegang te bieden tot een klachtenregeling. De Regeling is op dit moment nog niet open voor deelname, omdat er eerst een functionerende en getrainde groep klachtenfunctionarissen beschikbaar moet zijn.

De SDOI is zowel op zoek naar bestuursleden voor de SDOI als naar klachten-functionarissen/leden van de Commissie. In het eerste geval gaat het om het verstevigen van het fundament en vervolgens het verder uitbouwen van de SDOI. De klachtenfunctionarissen zullen zich gaan bezighouden met “Kwesties en Klachten”, zoals die aan hen zullen worden voorgelegd door aangesloten ouder-initiatieven. Meer informatie is beschikbaar op de site van de SDOI: www.SDOI.nl. Daar staan ook de profielschetsen voor beide functies. Zoals u weet zijn wij een vereniging van ouderinitiatieven en geloven we in onze eigen collectieve kracht en deskundigheid, daarom werven wij nadrukkelijk onder ouderinitiatieven. Klachtenfunctionarissen worden benoemd door het bestuur van de SDOI. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur van een ouderinitiatief, of worden uitgenodigd door het bestuur van de SDOI. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden/worden voorgedragen bij info@sdoi.nl. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de LVOI. Aanmeldingen ontvangen we graag op secretaris@lvoi.nl. Ook voor eventuele nadere informatie kunt u bij beide adressen terecht.

5. Het forum op de LVOI website

Het Forum is “De Plek” waar leden met elkaar in gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over zaken die voor hen van belang zijn. Het bezoek vanuit de leden kan nog wel wat intensiever en frequenter, dus neem er eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en deskundigheid schuilt immers in de kennis en ervaring van onze leden. Zie www.ouderinitiatieven.nl of www.lvoi.nl en registreer je eenmalig om daarna altijd toegang te hebben tot het ledenforum.