Waarom een Kennisdossier

Elk ouderinitiatief is uniek. Tegelijkertijd weten we ook dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. Dat we veel van elkaar kunnen leren is evident.

De Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) heeft als statutaire doelstelling het uitwisselen van kennis en ervaring tussen haar leden. Dat doen we onder andere door onze (online) themabijeenkomsten waarop telkens één specifiek onderwerp centraal staat.

Daarnaast ontwikkelen wij kennisdossiers. Dit kennisdossier Rechtspersonen voor het ouderinitiatief is een eerste versie. Het is een deelonderwerp van het bredere onderwerp wet- en regelgeving. In dit kennisdossier staat relevante informatie over de mogelijke rechtspersonen van een ouderinitiatief, zoals een stichting, een vereniging of een combinatie daarvan. Op basis van onze ervaring kiezen we in een aantal gevallen positie en ook geven we op bepaalde punten advies.

Wij zijn een lerende organisatie en hopen op uw feedback op dit eerste kennisdossier, zodat we dit kunnen verwerken in volgende versies. De wereld staat niet stil en dus streven we naar levende, actuele kennisdossiers die constant inhoudelijk gevoed worden vanuit de praktijk.

INHOUDSOPGAVE KENNISDOSSIER “RECHTSPERSONEN VOOR EEN OUDERINITIATIEF”

Waarom een kennisdossier?

Leeswijzer

Samenvatting

Hoofdstuk 1. Waarom een rechtspersoon bij een beginnend ouderinitiatief?

Hoofdstuk 2. Een stichting als rechtspersoon

Hoofdstuk 3. Een vereniging als rechtspersoon

Hoofdstuk 4. Een combinatie van een vereniging en stichting als rechtspersoon

Hoofdstuk 5. Samenvatting en positie van de LVOI

Hoofdstuk 6. Mogelijke verplichting aanpassing statuten

Hoofdstuk 7. Democratisch tekort

Hoofdstuk 8. Externe bestuursleden

Hoofdstuk 9. Het eigenbelang en het collectieve belang

Hoofdstuk 10. Statutaire eisen van de LVOI

Slotwoord

Ook qua vorm zoeken we naar de meest effectieve manier van communicatie. Wellicht verschilt dat per kennisdossier. Ook hierin houden we ons aanbevolen voor uw reacties.

Ouders/bestuursleden betrokken bij een LVOI-ouderinitiatief kunnen het Kennisdossier Rechtspersonen voor het ouderinitiatief met de knop hieronder inzien.


Impressie 1ste online themabijeenkomst 21 maart 2024

Over het thema

In 2023 werden vele ouderinitiatieven geconfronteerd met hogere tarieven voor de zorg. De indexering van het PGB in de WLZ en de toeslag wooninitiatief vangen de stijging van de zorgkosten niet op. Deze structurele en sterk toenemende zorgkosten leiden tot grote zorgen bij ouderinitiatieven. Hoe kunnen ouderinitiatieven blijvend zorgdragen voor passende zorg? Aan welke knoppen kan er worden gedraaid en door wie? Wat doet u om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden? Welke oplossingen vindt u daarvoor en welke tips en valkuilen kunt u delen?

Leden van de LVOI en hun betrokken ouders kunnen de uitgebreide impressie van deze interessante online themabijeenkomst raadplegen.

Kamerbrief over PGB

Op 20 mei heeft de Minister voor Langdurige zorg en Sport, Conny Helder een kamerbrief verzonden met daarin voorstellen om het PGB betaalbaar te houden. In de brief wordt gesproken over Wooninitiatieven en Ouderinitiatieven. De brief heeft reacties opgeroepen van ouders, zorgaanbieders en besturen van ouderinitiatieven (leden van de LVOI). De LVOI begrijpt de ongerustheid en gaat in gesprek met het Ministerie. Zonodig trekken wij samen op met onze collega organisaties in het Netwerk.

U kunt de brief hier downloaden

“Complexe samenwerkingen”

“In het Tijdschrift Conflicthantering, het vaktijdschrift voor de wereld van mediation, verscheen onlangs een artikel van Tabitha van den Berg, registermediator en partner bij Mediation Amsterdam, met als titel: ”Complexe samenwerkingen: uitdaging van gedeelde zorg voor een kwetsbaar familielid”.  Met dank aan uitgeverij Kluwer en de auteur kunnen we dit artikel voor u beschikbaar stellen.

De auteur beschrijft in dit artikel hoe ouderinitiatieven ontstaan, welke uitdagingen overwonnen moeten worden om het initiatief ook daadwerkelijk te realiseren en hoe complex daarbij de samenwerking tussen de ouders is. Ze staat daarbij ook stil bij de rouw over en acceptatie door de ouders  van de beperking van het kind in kwestie en hoe dit enerzijds een kracht is die positief ingezet kan worden, maar anderzijds ook tot problemen met andere ouders kan leiden, wanneer de belangen niet (meer) helemaal parallel lopen. En dan kunnen er dus problemen ontstaan, onenigheid, verwijdering en uiteindelijk kan een ouderinitiatief hieraan ook ten onder gaan. De schrijfster onderzoekt wat er in de oprichtingsfase al gedaan kan worden om dergelijke problemen niet zozeer te voorkomen als wel op een constructieve manier aan te pakken. Ook gaat ze in op de rol die bemiddeling zou kunnen spelen en onderzoekt ze met welke specifieke aspecten een bemiddelaar dan te maken kan krijgen.

Wij zijn als LVOI natuurlijk blij met deze aandacht en deskundige analyse van mogelijke problemen met samenwerking binnen ouderinitiatieven: we kennen allemaal de voorbeelden en verhalen over hoe moeilijk het soms kan zijn in de praktijk, ondanks een ieders beste intenties. En ook vragen we hierbij natuurlijk aandacht voor de Regeling Kwesties en Klachten van de SDOI, die sinds 1 januari 2022 is opengesteld voor betrokkenen bij deelnemende ouderinitiatieven. Door middel van deze Regeling wordt betrokkenen bij ouderinitiatieven een mogelijkheid geboden om in een vroegtijdig stadium al hulp in te roepen, juist om een escalatie en vergroting van de tegenstellingen te voorkomen en bemiddeling in te zetten op basis van deskundigheid, zowel op het gebied van ouderinitiatieven als op het gebied van conflictbeheersing. En ook als er nog helemaal geen sprake is van een conflict, maar er wel al sprake is van een wat stroevere samenwerking, kan het verstandig zijn contact met de SDOI op te nemen: voorkomen is immers beter..

Klik hier om het artikel te lezen.

Update Boostervaccinatie zorgmedewerkers

UPDATE BOOSTERVACCINATIES VOOR ZORGMEDEWERKERS: KAN NU VANAF DRIE MAANDEN NA TWEEDE VACCINATIE

Interval
Dinsdagavond 14 december werd in de persconferentie bekend gemaakt dat de boostercampagne wordt versneld. Ook is de periode die moet liggen tussen de tweede vaccinatie en de boostervaccinatie teruggebracht van zes naar drie maanden. Dat heeft ook gevolgen voor het uitnodigingstraject voor zorgmedewerkers. Hier vinden jullie de aangepaste werkinstructie. Deze is op slechts enkele punten aangepast:

  • De European Medicines Agency (EMA) en de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hebben gezamenlijk bepaald dat het interval tussen de tweede vaccinatie en de boostervaccinatie kan worden teruggebracht naar 3 maanden. In Nederland is dit nu van belang in verband met de opkomst van de Omikronvariant.
  • De zorgmedewerker wordt vanaf half december via sms-/e-mail uitgenodigd om een afspraak te maken bij de GGD. De tijd tussen het aanmelden in de wachtrij en de oproep is maximaal 2 weken. Iedere zorgmedewerker wordt eerder opgeroepen dan dat zij via reguliere oproepen op geboortejaar aan de beurt zijn.
  • Het proces is voor de rest ongewijzigd: zie het vorige bericht voor alle details

Zie voor het nieuwsbericht: https://www.rivm.nl/nieuws/vanaf-nu-3-maanden-tussen-laatste-vaccinatie-en-booster

Uitnodigen zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers blijven met voorrang vanuit de wachtlijst opgeroepen worden om een afspraak te maken voor de boostervaccinatie. Er wordt daarbij ook gekeken naar beschikbare tijdsloten voor het inplannen van afspraken met zorgmedewerkers. Iedere zorgmedewerker wordt eerder opgeroepen dan dat zij via reguliere oproepen op geboortejaar aan de beurt zouden zijn. De tijd tussen het aanmelden in de wachtrij en de oproep is maximaal 2 weken.

Uitnodigingsbrief
De standaard uitnodigingsbrief is aanpast in verband met de wijziging in de periode tussen de laatste vaccinatie en de booster.

  • Zorgorganisaties die unieke codes ontvangen vanaf heden graag de aangepaste versie van de uitnodigingsbrief gebruiken.
  • De eerder aan zorgorganisaties toegestuurde en gebruikte uitnodigingsbrief kan gebruikt blijven worden.
  • Bijgaand, uitsluitend ter informatie, de standaard uitnodigingsbrief waarin deze aanpassing is doorgevoerd. Zorgorganisaties krijgen in de e-mail met de unieke codes de uitnodigingsbrief toegestuurd.

Update toeleidingstraject
Inmiddels hebben ruim 3.000 zorgorganisaties zich aangemeld. Het grootste gedeelte van hen heeft verzoek ontvangen om het benodigd aantal codes door te geven én via een of meerder e-mails deze ontvangen. Tot op heden hebben ruim 30.000 zorgmedewerkers zich aangemeld.

Meer informatie

Tot slot nog enkele Q&A’s:

 Q: Ik heb meer dan een week geleden mijn organisatie aangemeld: wanneer kan ik de mail met codes verwachten?
A: Binnen 5 werkdagen zou je een e-mailbericht moeten ontvangen. Vanwege de vele aanmeldingen kan de doorlooptijd iets langer zijn.
Q: Als werkgever heb ik geen mail ontvangen met unieke codes
A: Wij adviseren je om de spambox en eventueel ook andere mailboxen die je hebt te controleren. Mocht je uiteindelijk nog steeds geen codes hebben ontvangen, neem dan contact op met support@wachtrijbooster.nl. Zij kunnen je helpen om eventuele problemen op te lossen.
Q: De link naar de uitnodigingsbrief kan niet worden geopend
A: Je kunt een e-mailbericht sturen naar support@wachtrijbooster.nl: het document wordt vervolgens naar je gemaild.
Q: Mijn unieke codes zijn op doordat ik extra codes heb verstrekt aan medewerkers. Hoe kan ik nieuwe codes aanvragen?
A: Via het aanmeldportaal kunnen er nieuwe codes worden aangevraagd. Het is belangrijk dat je daarvoor de link gebruikt die per e-mail aan je is toegestuurd.
Q: Medewerkers krijgen de melding dat de unieke code is verlopen, wat moeten zij doen?
A: Bij de controle op de unieke code kan er iets mis gaan. Het advies is om na 1 minuut nogmaals proberen aan te melden met de unieke code. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met support@boosterwachtrij.nl, zij helpen je snel verder.

Update Boostervacciantie bewoners OI

UPDATE BOOSTERVACCINATIE VOOR BEWONERS KLEINSCHALIGE ZORGINSTELLINGEN ZONDER EIGEN MEDISCHE DIENST: BOOSTERVACCINATIE NU AL MOGELIJK VANAF DRIE MAANDEN NA DE TWEEDE VACCINATIE

Zoals u op de persconferentie van dinsdag 14 december heeft kunnen horen wordt de boostervaccinatie-campagne versneld. De belangrijkste wijziging is dat de ‘wachttijd’ tussen de tweede vaccinatie en de ‘booster’vaccinatie is verkort van zes naar drie maanden.
De booster wordt minimaal 3 maanden na afronding van de volledige basisvaccinatie gegeven of 3 maanden na een bevestigde COVID-besmetting, indien deze plaatsvond na de volledige basisvaccinatie.

Dit kan dus van belang zijn voor uw bewoners. Voor het overige is er niets veranderd en geldt de eerder gecommuniceerde werkwijze. Mocht u tegen problemen aanlopen: laat het weten aan de LVOI via info@ouderinitiatieven.nl : wij verzamelen deze signalen en kunnen deze neerleggen op de juiste plek.

LVOI in het nieuws

Ouders in strijd tegen overbodige regels overheid.

Uit de Gelderlander (20 oktober 2020)

Een nieuwe landelijke vereniging voor ouderinitiatieven (LVOI) bundelt de krachten. De dochter van Henny Daniels uit Eindhoven woont bijna vier jaar jaar in een kleinschalig ouderinitiatief in Eindhoven. Het project heet Plu-s. Er wonen tien personen. ,,We hebben veel geleerd. Daarom is het fijn dat anderen straks ook van ons kunnen leren”, zegt Daniels.

Er is een belangrijke reden om de LVOI op te richten, geeft Lucas Middelhoff aan. “Het ministerie van VWS strooit overbodige regelgeving over ons uit. Het scheert al die ouderinitiatieven over één kam met de grote zorgaanbieders. Daar moeten we dus vroegtijdig bij zijn. Dat is belangrijk. We moeten borgen dat de randvoorwaarden goed in stand blijven, zoals het persoonsgebonden budget. ”

De zorgaanbieders zijn professionele organisaties. De ouders (en hun kinderen) die daar gebruik van maken, zijn dat niet, maar zijn wel zeer gemotiveerd en betrokken. “Je moet daar enige balans in zien te vinden.” 

Lees het volledige artikel (De Gelderlander)