Aanmelden Lidmaatschap

Samen staan we sterk – wordt ook lid van de Landelijke vereniging van ouderinitiatieven!

De Landelijke Vereniging van Ouder Initiatieven (LVOI) is in november 2020 opgericht. De LVOI zet zich in voor de belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast faciliteert LVOI een geschillen- en klachtenregeling voor ouderinitiatieven. Op dit moment vertegenwoordigt de LVOI meer dan 120 ouderinitiatieven door het hele land. Sluit ook aan!

 Waarom is de LVOI belangrijk?
In onze veranderende samenleving waar veranderingen in wetgeving rondom zorg, de financiering van zorg en de uitvoeringsinstanties aan de orde van de dag zijn, staat het voortbestaan van ouderinitiatieven onder druk. Daarnaast zijn ouderinitiatieven binnen het palet van de zorg een ‘vreemde eend in de bijt’ die nogal eens over het hoofd gezien wordt. Daarom is het belangrijk de handen ineen te slaan, samen te werken en een gezamenlijke sterke stem te vormen naar onder andere overheid en uitvoeringsinstanties.

 Wat maakt ouderinitiatieven zo bijzonder?
Ouderinitiatieven zijn kleinschalige wooninitiatieven die door ouders (of andere familie) zijn opgericht en in stand worden gehouden, om voor (hun) volwassen kinderen met een beperking een goede woonplek te creëren. Zij willen daarmee bereiken dat nu maar ook in de toekomst goede passende zorg/begeleiding op maat wordt geboden.  Dit vanuit een gedeelde visie met andere ouders. Op deze manier blijven de ouders nauw betrokken bij de zorg voor hun kinderen en behouden ze zelf de regie. 

Waarom lid worden?
De LVOI is er voor de leden. Samen zorgen we voor:

 • Belangenbehartiging
  • De LVOI behartigt de belangen van leden en is een gesprekspartner voor overheden en uitvoeringsinstanties.
  • Om een sterke stem te hebben, is het belangrijk dat zo veel mogelijk ouderinitiatieven deelnemen aan de vereniging. Hoe meer leden we vertegenwoordigen, hoe beter er naar ons geluisterd wordt.
 • Informatie-uitwisseling
  • Leden (ouderinitiatieven met alle betreffende ouders en cliëntvertegenwoordigers) kunnen deelnemen aan de themabijeenkomsten die de LVOI 4 x per jaar organiseert
  • Leden hebben toegang tot het forum op de website, waar leden elkaar helpen bij vraagstukken over diverse onderwerpen.

 Wat kost het lidmaatschap?

 • Voor initiatieven met maximaal 5 bewoners of ouderinitiatieven in oprichting: €80 per jaar*
 • Bij meer dan 5 bewoners: per bewoner €10 euro per jaar extra*

Het lidmaatschap staat open voor niet-commerciële ouderinitiatieven die uit ideële overtuiging eigen regie van ouders/bewoners zo veel mogelijk nastreven. Dit blijkt uit de organisatievorm en participatie van ouders/bewoners in het beleid van het ouderinitiatief.
Het lidmaatschap is niet bedoeld voor individuele ouders of PGB budgethouders.

Na het invullen en insturen van onderstaand formulier en uw statuten wordt contact met u opgenomen voor bevestiging van uw lidmaatschap of het vragen om nadere gegevens. Uw gegevens worden met niemand gedeeld. Wel wordt u op onze website vermeld als lid van onze vereniging. Uw gegevens worden uitsluitend door de LVOI gebruikt om een zo helder mogelijk beeld van ons ledenbestand te verkrijgen met het oog op de belangenbehartiging voor en namens de leden en de uitwisseling van kennis en informatie tussen de leden.

Het tarief voor de contributie in het kalenderjaar 2024 is:
(U betaalt naar rato het aantal maanden in het lopende kalenderjaar)

Ouderinitiatieven in oprichting:                                     € 80,00
Ouderinitiatieven tot en met 5 woonplekken:             € 80,00
Toeslag per bewoner boven 5 woonplekken:              € 10,00

1Aanmelding lidmaatschap
2
3Contactgegevens rechtspersoon
Naam stichting of vereniging
Alleen als deze afwijkt van de naam rechtspersoon