7e nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 7 is weer via Laposta aan de al ons bekende mailadressen verstuurd.
In deze nieuwsbrief is de situatie rond de boostervaccinatie van bewoners en zorgmedewerkers opgenomen. 

Via deze website kunt u zich zelf aan- en afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. 
Klik op de link hier onder om de nieuwbrief te openen.

Nieuwsbrief 7

6e Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 6 is vandaag weer via Laposta aan de al ons bekende mailadressen verstuurd. In deze nieuwsbrief is de uitnodiging opgenomen voor de 6 themabijeenkomst op maandag 22 november.
De bijeenkomst start om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 21:00 uur.

Via deze website kunt u zich zelf aan- en afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. 
Klik op de link hier onder om de nieuwbrief te openen.

Nieuwsbrief 6

5e Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 5 is vandaag (voor de eerste keer) via Laposta aan de al ons bekende mailadressen vertuurd. Via deze website kunt u zich zelf aan- en afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. 
Klik op de link hier onder om de nieuwbrief te openen.

Nieuwsbrief 5

4e nieuwsbrief

4e nieuwsbrief juli 2021 

INHOUD

 1. Inleiding
 2. Volgende themabijeenkomst
 3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten
 4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen
 5. Het forum op de LVOI website

1. Inleiding

Deze keer een nieuwbrief met een ander karakter dan u van ons gewend bent. Nieuwsbrief 4 staat in het teken van de werving van personen die voor de LVOI en/of de SDOI iets kunnen betekenen. Onze vereniging en gelieerde stichting streven ernaar om van grote waarde te zijn voor de leden en daar zijn handen voor nodig. Lees daarom de uitgebreide oproepen in deze nieuwsbrief. Rest ons u een fantastische zomer toe te wensen en indien van toepassing een fijne vakantie. Onze bestuursleden gaan ook even rust nemen om energie bij te tanken zodat we, opgeladen en wel, na de zomer weer vol enthousiasme aan de slag kunnen gaan met de najaarsactiviteiten.

2. Volgende Themabijeenkomst

Met dank aan de deelnemers van de eerdere themabijeenkomsten hebben we op basis van hun suggesties de thema’s van de 5e themabijeenkomst gekozen. Dat zijn: “Wetgeving en Risico’s”. De bijeenkomst zal op donderdagavond 23 september d.m.v. Zoom weer digitaal worden georganiseerd. Naast een plenair deel gaan we weer uiteen in breakout rooms over de WKKGZ, de WZD, privacy/AVG en verzekeringen/afdekken van risico’s voor besturen en ouders.  Uiteraard alles onder voorbehoud, maar zet de datum alvast in de agenda!

3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten

Wij zoeken een enthousiaste bureaumedewerker (V/M) voor de LVOI, de SDOI en Stichting Mijn Eigen Thuis. Het afgelopen jaar is de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) stormachtig gegroeid, naar nu 80 leden. Onze vergaderingen en themabijeenkomsten worden zeer actief bezocht en bijzonder hoog gewaardeerd. In ons eerste jaar heeft de LVOI al een stichting opgericht, de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI). Deze Stichting gaat de “Regeling voor Kwesties en Klachten” aanbieden, waar alle OI gebruik van kunnen maken. Ook is de LVOI een samenwerking aangegaan met de Stichting Mijn Eigen Thuis (MET), die ook ondersteuning biedt aan startende en bestaande OI. Tot nu toe doen de bestuurs- en kaderleden van de LVOI en SDOI alles zelf, in hun vrije tijd, onbezoldigd, en dat is en blijft ook de kracht van de LVOI en OI: we doen het zelf, en we doen het samen: “van/voor/door Ouderinitiatieven !!” is niet voor niks ons motto.

Maar het is nu tijd om te zoeken naar een begin van professionele ondersteuning, om daarmee de ontwikkeling van de LVOI/SDOI en MET nog verder te versnellen en te verstevigen: daarom zoeken we, binnen onze bescheiden financiële middelen, naar iemand die ons wil ondersteunen in onze activiteiten.  We denken daarbij voorlopig aan een taak van 1 à 1,5 dag per week, maar wel verspreid over de week, met gebruikmaking van alle ondersteunende technieken, die we de afgelopen anderhalf jaar allemaal zo intensief zijn gaan gebruiken (zoals Zoom). In de bijlage staat een groslijst van alles waar je aan kunt denken, vandaar dat we denken aan een duizendpoot of schaap met vijf poten. Hart voor de zaak is natuurlijk een net zo onmisbare kwalificatie voor deze functie. Heb je zelf interesse of denk je iemand te weten die interesse zou kunnen hebben? Neem dan contact op met het bestuur van de LVOI via secretaris@ouderinitiatieven.nl.

4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen!

Wellicht was u aanwezig op onze ledenvergadering en/of themabijeenkomst van 12 juni; anders heeft u het misschien gelezen op de LVOI-site of in onze laatste nieuwsbrief: begin juni is de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) opgericht. Deze stichting zal als onafhankelijk orgaan diensten aanbieden waaraan behoefte is bij ouderinitiatieven. Binnenkort zal de SDOI een “Regeling voor Kwesties en Klachten bij ouderinitiatieven” aanbieden, die wordt uitgevoerd door een Commissie van klachtenfunctionarissen. Deze Regeling voorziet in laagdrempelige toegang tot advies en bemiddeling bij een beginnend conflict (een “Kwestie”) of bij een “Klacht” die ontstaan is bij een ouderinitiatief. Door in een vroeg stadium extern advies in te winnen, kunt u groter onheil door ruzie en escalatie voorkomen. Wanneer u zich als ouderinitiatief bij de Regeling aansluit voldoet u aan de wettelijke verplichting volgens de WKKGZ om toegang te bieden tot een klachtenregeling. De Regeling is op dit moment nog niet open voor deelname, omdat er eerst een functionerende en getrainde groep klachtenfunctionarissen beschikbaar moet zijn.

De SDOI is zowel op zoek naar bestuursleden voor de SDOI als naar klachten-functionarissen/leden van de Commissie. In het eerste geval gaat het om het verstevigen van het fundament en vervolgens het verder uitbouwen van de SDOI. De klachtenfunctionarissen zullen zich gaan bezighouden met “Kwesties en Klachten”, zoals die aan hen zullen worden voorgelegd door aangesloten ouder-initiatieven. Meer informatie is beschikbaar op de site van de SDOI: www.SDOI.nl. Daar staan ook de profielschetsen voor beide functies. Zoals u weet zijn wij een vereniging van ouderinitiatieven en geloven we in onze eigen collectieve kracht en deskundigheid, daarom werven wij nadrukkelijk onder ouderinitiatieven. Klachtenfunctionarissen worden benoemd door het bestuur van de SDOI. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur van een ouderinitiatief, of worden uitgenodigd door het bestuur van de SDOI. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden/worden voorgedragen bij info@sdoi.nl. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de LVOI. Aanmeldingen ontvangen we graag op secretaris@lvoi.nl. Ook voor eventuele nadere informatie kunt u bij beide adressen terecht.

5. Het forum op de LVOI website

Het Forum is “De Plek” waar leden met elkaar in gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over zaken die voor hen van belang zijn. Het bezoek vanuit de leden kan nog wel wat intensiever en frequenter, dus neem er eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en deskundigheid schuilt immers in de kennis en ervaring van onze leden. Zie www.ouderinitiatieven.nl of www.lvoi.nl en registreer je eenmalig om daarna altijd toegang te hebben tot het ledenforum.

3e Nieuwsbrief

3e nieuwsbrief  Juni 2021

 1. Inleiding
 2. Ledengroei
 3. Uitnodiging ledenvergadering 12 juni en 4e themabijeenkomst
 4. Terugblik op de 3e themabijeenkomst
 5. PGB Portaal 2.0
 6. Samenwerking met de stichting Mijn Eigen Thuis
 7. Oprichting stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven
 8. Lerend Netwerk en de themabijeenkomsten
 9. Nieuwe penningmeester
 10. Covid vaccinatie: theorie en praktijk
 11. Ledenforum op de LVOI website
 12. Nogmaals oproep fotomateriaal

1. Inleiding

Ook deze keer hebben we weer met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van deze 3e nieuwsbrief. Sinds de oprichting van de LVOI op 28 november 2020 is er hard gewerkt aan de twee doelstellingen van onze vereniging, namelijk om op te komen voor de belangen van ouderinitiatieven en om een kenniscentrum te worden voor uitwisseling van kennis en ervaring. Onze website www.ouderinitiatieven.nl wordt steeds completer en met het forum ook interactiever. De website en het forum voor leden zijn ook bereikbaar via www.lvoi.nl

Wilt u reageren naar aanleiding van deze nieuwsbrief: stuur dan uw bericht naar redactie@ouderinitiatieven.nl. Wij wensen u veel leesplezier.

2. ledengroei

We hebben zojuist lid nr. 77 Stichting Hethuis uit Voorschoten/Leidschendam als lid mogen inschrijven. Vanzelf sprekend is de ledengroei niet meer zo stormachtig als in het begin, maar we hopen dat u zelf in uw omgeving onze vereniging nog verder bekend wilt maken bij andere actieve ouderinitiatieven in uw regio. Het blijft lastig om ons ‘marktaandeel’ objectief vast te stellen, omdat er nu eenmaal geen actuele database is van alle ouderinitiatieven.

3. Uitnodiging Ledenvergadering en 4e themabijeenkomst.

Zaterdag 12 juni zullen we onze ledenvergadering houden. Omdat de Covid maatregelen het nog niet toestaan om elkaar fysiek te ontmoeten, is deze vergadering ook weer digitaal via Zoom. De vergadering staat gepland van 10:00 uur tot 11:00 uur. (agenda).  Na een korte pauze starten we met onze 4e themabijeenkomst die zal gaan over verschillende interessante onderwerpen. De opzet is dat we na een verrassende start  een panelgesprek organiseren en daarna in breakout rooms dieper op de gespreksonderwerpen in kunnen gaan. We sluiten plenair af met een korte samenvatting van de dag zodat de meting kan worden afgesloten om 13:30 uur. Programma 4e themabijeenkomst. Let op. Voor zowel de ledenvergadering als de themabijeenkomst moet u zich van te voren aanmelden. Dit kan uiterlijk tot en met woensdag 9 juni via dit digitale aanmeldingsformulier.

4. Terugblik op de 3e themabijeenkomst

Thema: Een goed bestuur krijgen en houden

Een ouderinitiatief onderscheidt zich van alle andere vormen van zorg onder andere doordat je gezamenlijk, in onderling overleg, beslissingen neemt. Samen draag je de verantwoordelijkheid, zodat er een prettige woonomgeving met de benodigde zorg is voor jullie kinderen of naasten. Lees verder.

5. PGB portaal 2.0

Zoals u wellicht weet is er een nieuw PGB-Portaal in de maak, waarin een groot aantal problemen met de huidige administratieve organisatie bij de SVB zou moeten worden/zijn opgelost. Nu blijkt dat, bij de huidige stand van zaken, met name de kleine zorgaanbieders, waaronder veel ouderinitiatieven, in de knel komen, omdat het systeem allerlei eisen stelt waar ouderinitiatieven niet aan kunnen voldoen. Werk aan de winkel dus. Tijdens de themabijeenkomst op 12 juni zullen wij hier uitgebreid aandacht aan besteden.

6. Samenwerking met de stichting Mijn Eigen Thuis (MET)

De Stichting Mijn Eigen Thuis (MET) bestaat bijna 10 jaar en is opgericht om ouders te helpen bij het opzetten van Ouderinitiatieven door het beschikbaar stellen van financiële middelen om professionele expertise en ondersteuning in te zetten bij een initiatief om het van de grond te krijgen. Stichting MET en de LVOI hebben contact gezocht met elkaar om te bezien op welke wijze hun werkzaamheden elkaar kunnen versterken waar zij immers dezelfde doelgroep (ouderinitiatieven) hebben en er veel vragen binnenkomen bij de LVOI ook van ouderinitiatieven die om steun (expertise en/of financiële (start)subsidie) vragen. Het overleg tussen beide besturen heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst die de voorzitters van LVOI en MET tijdens de ledenvergadering zullen ondertekenen. Lees verder over de details van de samenwerking.

7.  Oprichting stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI)

Donderdag 10 juni worden de statuten getekend bij de notaris en is deze stichting opgericht. Onder deze stichting wordt een klachtencommissie ingericht, waarbij ouderinitiatieven zich kunnen aansluiten. Deelnemende ouderinitiatieven kunnen dan een beroep doen op deskundige klachtenfunctionarissen, als zij binnen hun initiatief tegen een probleem aanlopen waar ze op eigen kracht niet uitkomen. Het kan daarbij gaan om Kwesties, waarbij men gezamenlijk om advies komt vragen. Het kan ook gaan om Klachten, waarbij een persoon of een orgaan binnen een ouderinitiatief een klacht heeft over een andere persoon of orgaan.

Naast deze Regeling voor Kwestie en Klachten zal het bestuur van de Stichting ook in nauwe samenwerking met de LVOI, onderzoeken aan welke diensten er vanuit de ouderinitiatieven wellicht nog meer behoefte is. Er is voor gekozen om deze activiteiten buiten, maar wel in samenwerking met de LVOI te organiseren, zodat ook niet-LVOI leden van deze diensten gebruik kunnen maken en om daarbij volstrekte transparantie, onpartijdigheid en neutraliteit te kunnen waarborgen. Tijdens de ledenvergadering en de aansluitende themabijeenkomst is er ruimschoots aandacht voor de oprichting van de SDOI.

8. Het lerend netwerk en de themabijeenkomsten

In ons nog prille bestaan hebben we incl. de editie van 12 juni al 4 themabijeenkomsten georganiseerd, allemaal per Zoom, omdat het nu eenmaal niet anders kan vanwege de pandemie. We zien een groeiend aantal deelnemers en er ontstaan levendige uitwisselingen van ervaringen. De laatste keer ging het over Goed bestuur, zie punt 4.

9. Nieuwe penningmeester

Aan de oproep in de 2e nieuwsbrief voor een nieuwe penningmeester is gereageerd door het bestuur van de stichting Puttensteyn uit Putten. Dit bestuur draagt haar penningmeester Harald Kemper voor om dezelfde taak ook voor de LVOI op zich te  nemen. Met de voordracht van Harald, in het dagelijks leven accountant met meer dan 30 jaar ervaring in de financiële wereld van MKB organisaties zijn wij als LVOI bestuur erg blij. Harald heeft de laatste bestuursvergaderingen als toehoorder bijgewoond en een actieve bijdrage geleverd. Tijdens de ledenvergadering op 12 juni zullen de leden worden gevraagd om Harald Kemper te benoemen.

10. Covid-vaccinatie; theorie en praktijk

Vroeg in 2021 kondigde minister de Jonge van VWS aan dat alle bewoners van kleinschalige wooninitiatieven voorrang zouden krijgen bij Covid-vaccinatie: logisch, omdat er door de gezamenlijke huisvesting  en intensieve  contacten enerzijds, en de praktische onmogelijkheid voor veel bewoners en begeleiders/zorgverleners om zich (altijd) aan de Corona-regels te houden anderzijds, wel degelijk een substantieel risico op besmetting bestaat.

Bij de uitwerking bleek echter dat er één groep vergeten/overgeslagen werd. Dit waren de bewoners met een GGZ/Wlz-indicatie. Zij werden alleen ‘meegeprikt’ als er in hun wooninitiatief ook bewoners met een VG-of LG/Wlz indicatie woonden. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar samen met een aantal andere organisaties is er door de LVOI hard en effectief gelobbyd om ook deze groep gevaccineerd te krijgen Afgelopen week is dat dan uiteindelijk ook gelukt en is de eerste prik gegeven.

11. Het forum op de LVOI website

Het Forum is De plek waar leden met elkaar in gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over zaken die voor hen van belang zijn. Het bezoek vanuit de leden kan nog wel wat intensiever en frequenter, dus neem er eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en deskundigheid schuilt immers in de kennis en ervaring van onze leden. Zie www.ouderinitiatieven.nl of www.lvoi.nl en registreer je eenmalig om daarna altijd toegang te hebben tot het ledenforum.

12. 2e oproep fotomateriaal

Voor onze website en andere communicatie-uitingen is het leuk om gebruik te kunnen maken van fotomateriaal uit de ouderinitiatieven zelf. Dat spreekt de lezer meer aan dan algemeen materiaal. Een voorbeeld zie je op onze homepage. Als jullie kwalitatief goed fotomateriaal (hoge resolutie) vrij van rechten ter beschikking willen stellen, dan zouden we dat bijzonder waarderen, en ontvangen we dat graag via de mail redactie@ouderinitiatieven.nl vergezeld van een ingevuld toestemmingsformulier. Zie link.

Tweede nieuwsbrief


2e NIEUWSBRIEF
Maart 2021


INHOUD

 1. Van de voorzitter
 2. Terugblik op de 2e themabijeenkomst
 3. Netwerk Ouderinitiatieven stelt manifest op
 4. Overgang van WMO naar WLZ voor een Ouderinitiatief
 5. 3e Thema-avond 30 maart 2021: “Een goed bestuur krijgen en houden”
 6. Bestuur LVOI aan tafel met Ministerie van VWS
 7. Bestuur zoekt penningmeester
 8. Oproep fotomateriaal

1. Van de voorzitter

Met veel plezier hebben we gewerkt aan de totstandkoming van deze 2e nieuwsbrief.
Sinds de oprichting van de LVOI op 28 november 2020 is er hard gewerkt aan de twee doelstellingen van onze vereniging, namelijk om op te komen voor de belangen van ouderinitiatieven en om een kenniscentrum te worden voor uitwisseling van kennis en ervaring. Inmiddels hebben wij nu 66 ouderinitiatieven als lid mogen inschrijven Daarmee blijkt de behoefte groot. Onze website www.ouderinitiatieven.nl wordt steeds completer en met het forum ook interactiever. De website is nu ook bereikbaar via www.lvoi.nl

Laten we ons vooral realiseren dat er veel goed gaat in ouderinitiatieven en dat er honderden bewoners elke dag weer een fijn “thuis” ervaren en dat vaak met trots uitdragen. Een blije bewoner (m/v) die goed in zijn of haar vel zit, mag doorgaans als maatstaf gelden voor een goed functionerend ouderinitiatief.

Helaas zijn er ook wel eens strubbelingen of conflicten. In sommige gevallen leidt dit tot een klacht. De LVOI stelt zich ten doel om ook hierin de helpende hand te bieden. Daarom zijn wij druk bezig met de oprichting van de Stichting Dienstverlening OuderInitiatieven. Onder deze stichting zal een commissie met deskundige, onafhankelijke klachtenbehandelaars straks onpartijdig bij klachten bijvoorbeeld tussen ouders, bewoners of zorgverleners kunnen bemiddelen. Wij informeren u zodra er nieuws is te melden. Wilt u reageren naar aanleiding van deze nieuwsbrief: stuur dan uw bericht naar redactie@ouderinitiatieven.nl. Wij wensen u veel leesplezier.
Ruud Nonhebel, voorzitter.

2. Terugblik op de 2e themabijeenkomst

Thema: Ouders worden ouder, wat dan?
Je bent vol enthousiasme een ouderinitiatief gestart en je weet dat er vroeger of later een moment komt dat je de zorg voor je kind & het ouderinitiatief moet overdragen, ​zonder je authenticiteit te verliezen. Hoe bereid je dit voor? Waar sta je in dit proces? Hierover gingen we deze avond in gesprek. Lees verder.

3. Netwerk Ouder/wooninitiatieven stelt een manifest op

Negen organisaties die zich inzetten voor ouderinitiatieven hebben zich verenigd in het Netwerk Ouder/Wooninitiatieven. Dit netwerk is bezig met het opstellen van een Manifest. Lees verder.

4. Overgang van WMO naar WLZ voor een Ouderinitiatief: mogelijke complicaties

Wie als ouderinitiatief met een bewoner van de Wmo naar de Wlz overgaat, kan tegen complicaties aanlopen, als de declaraties vanaf dat moment via het zogenaamde PGB-Portaal 2.0. lopen. Omdat het ouderinitiatief, indien zorgverlener, in dit 2.0 Portaal wordt beschouwd als een ’zorginstelling’, dient het ouderinitiatief aan allerlei regelgeving/bureaucratische rompslomp te voldoen. Lees verder.

5.  3e Thema-avond 30 maart 2021: “Een goed bestuur krijgen en houden”

Een ouderinitiatief onderscheidt zich van alle andere vormen van zorg onder andere doordat je gezamenlijk, in onderling overleg, beslissingen neemt. Samen draag je de verantwoordelijkheid, dat er een prettige woonomgeving met de benodigde zorg is voor jullie kinderen of naasten. Ongeacht de juridische vorm die jullie initiatief heeft zijn er enkele ouders of familieleden die beslissingen nemen over het initiatief en die het initiatief besturen. Bij sommige initiatieven wordt dit bestuur aangevuld met externen, vanwege hun expertise of onafhankelijkheid.

Deze thema-avond willen we in gesprek over “goed besturen, en wie doet dit?” Welke vaardigheden vraagt dit? Hoe doe je dit met elkaar? Hoe stem je af met andere betrokkenen?  De avond wordt ingeleid door Hans Kroon, die als adviseur in de zorg ook enkele besturen van Ouderinitiatieven ondersteunt en zo al een brede ervaring heeft opgedaan met dit thema. Lees verder.

6. Bestuur LVOI aan tafel met Ministerie van VWS

Een delegatie van het LVOI heeft op 1 maart een overleg gehad VWS m.b.t. de onzekerheid over voorrang bij vaccinatie voor bewoners van ouderinitiatieven met een GGZ-indicatie. Lees verder.

7. Bestuur zoekt penningmeester

Uw vereniging is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Op dit moment worden de honneurs waargenomen door bestuurslid Paul Offerman, die ook penningmeester was in het oprichtingsbestuur. De kwaliteiten en ambitie van Paul liggen meer op het terrein van algemeen besturen en het professionaliseren en onderhouden van de website en andere communicatiemiddelen. Het bestuur zou graag tijdens de algemene ledenvergadering op 12 juni  2021 een nieuwe penningmeester willen voordragen aan de leden. Belangrijkste taken zijn het voeren van een eenvoudige financiële administratie, het verwerken van in- en uitkomende facturen, het opstellen van de begrotingen en de jaarrekening met presentatie hiervan aan bestuur en ledenvergadering, en het participeren in het bestuur. Heb je belangstelling of vragen en kun je rekenen op voordracht van je eigen ouderinitiatief stuur dan even een mailtje aan paul@ouderinitiatieven.nl.

8. Oproep fotomateriaal

Voor onze website en andere communicatie-uitingen is het leuk om gebruik te kunnen maken van fotomateriaal uit de ouderinitiatieven zelf. Dat spreekt de lezer meer aan dan algemeen materiaal. Een voorbeeld zie je op onze homepage. Als jullie kwalitatief goed fotomateriaal (hoge resolutie) vrij van rechten ter beschikking willen stellen, dan zouden we dat bijzonder waarderen,  en ontvangen we dat graag via de mail  redactie@ouderinitiatieven.nl  vergezeld van een ingevuld toestemmingsformulier. Zie link.

Eerste nieuwsbrief

1e NIEUWSBRIEF

Januari 2021

HET BESTUUR VAN DE LVOI WENST ALLE OUDERS/VERZORGERS EN BEWONERS VAN ONZE OUDERINITIATIEVEN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR TOE.

 INHOUD 

 1. Over deze nieuwsbrief
 2. Terugblik op onze oprichtingsvergadering en themabijeenkomst
 3. Aantal leden groeit!
 4. Bestuur verdeelt functies en taken
 5. Aanmelden voor Thema-avond digitaal 1 februari 2021: “Ouders worden ouder, wat dan?”
 6. Ontwikkelingen op https://ouderinitiatieven.nl
 7. Ouderinitiatieven en de effecten van Covid-19
 1. Over deze nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrieven, waarvan dit de eerste is, willen we onze leden de komende jaren geregeld op de hoogte gaan houden van relevante ontwikkelingen.

VERZOEK:
We sturen deze nieuwsbrieven naar het door uw ouderinitiatief opgegeven contactadres. Stuur deze nieuwsbrieven s.v.p. door naar alle aangesloten ouders.

Er zullen bijvoorbeeld soms berichten in staan over aanmelden voor bijeenkomsten (zoals voor 1 februari a.s.!!) en het zou jammer zijn als de aangesloten ouders niet op tijd geïnformeerd zouden worden over een activiteit.

U kunt uiteraard ook zelf uw inbreng hebben voor deze nieuwsbrief door een bericht of oproep in te sturen. Stuur deze berichten s.v.p. naar: redactie@ouderinitiatieven.nl

 1. Terugblik op onze oprichtingsvergadering en themabijeenkomst

Op 28 november jl. was het dan zo ver! Het oprichtingsbestuur had een digitale Algemene Vergadering bij elkaar geroepen waaraan door 37 van de 57 ouderinitiatieven, die in de maanden daaraan voorafgaand lid waren geworden, werd deelgenomen.

Allereerst werd na de aanvang om 10 uur een voorstelronde gehouden waarin de vertegenwoordigers van alle 37 leden, goed verspreid over het hele land, kort vertelden over de doelgroep en omvang van hun initiatief en de reden waarom men het van belang vindt dat er een LVOI moet zijn. Het meest genoemd werd het bundelen van de krachten voor de belangenbehartiging, het delen van kennis en het van elkaar leren, het gezamenlijk optrekken richting (landelijke) overheid en zorgkantoren en om gezamenlijk na te denken over de toekomst van onze ouderinitiatieven en de bewoners.

Het oprichtingsbestuur onder leiding van voorzitter Lucas Middelhoff gaf een toelichting bij de begroting en het activiteitenplan 2021. Na beantwoorden van enkele vragen uit de vergadering werden deze goedgekeurd. Daarmee is ook de contributie voor 2021 vastgesteld: €80 euro per initiatief en €10 euro per bewoner (boven de 5 bewoners). Daarna werd het nieuwe bestuur gekozen waarover u verderop meer in deze nieuwsbrief kan lezen.

Het gekozen eerste bestuur van de LVOI bestaat volledig uit actieve bestuurders van ouderinitiatieven die gedreven zijn om niet alleen hun ‘eigen’ ouderinitiatief gezond te houden voor hun zoon of dochter, maar ook gezamenlijk de stem van alle ouderinitiatieven te laten horen en van elkaar te leren door uitwisseling van kennis en ervaringen!

In de rondvraag werd door het Ouderinitiatief in Best opgeroepen om de definitie van wat een ouderinitiatief nu onderscheidt van andere woonvormen goed in de gaten te houden, omdat ouderinitiatieven hier lokaal last van hebben. Het bestuur zegde toe scherp op dit punt te (blijven) letten.

Thema-bijeenkomst
Om 11.30 uur werd een start gemaakt met de eerste themabijeenkomst van de LVOI waaraan door ongeveer 90 personen werd deelgenomen.

Allereerst werd het woord gegeven door Lucas Middelhoff aan Vera Bergkamp (D66) die zich in de Tweede Kamer sterk maakt voor de ouderinitiatieven. Zij feliciteerde de aanwezigen met de oprichting en benadrukte het belang om gezamenlijk een stem te laten horen bij de politiek.

Daarna was het woord aan Aline Molenaar, directeur van Per Saldo die naast haar felicitaties aan de LVOI ook uitkeek naar en alle vertrouwen had in een vruchtbare samenwerking om de positie van ouderinitiatieven en het PersoonsGebonden Budget te bevorderen en te versterken.

Gerard Jochems, voorzitter van budgethouders-vereniging Naar Keuze, gaf vervolgens aan heel blij te zijn met de oprichting van de LVOI waar Naar Keuze ook voor geijverd heeft en mede toe heeft bijgedragen. Ook zij zagen uit naar een constructieve samenwerking om de belangen vanuit verschillende posities gezamenlijk te behartigen.

Daarna gaf bestuurslid Henny Daniels een toelichting op de keuze voor het thema en gaf zij het woord aan Barbara Maiburg, die als ondersteuner (Woonlink) veel ouderinitiatieven heeft geholpen bij de opstart. Zij leidde het forum waarin vier vertegenwoordigers van initiatieven die ieder in een verschillende fase zaten (van  opstartfase tot reeds 20 jaar bestaand) aangaven hoe de samenwerking tussen de ouders/familieleden zich voltrok/voltrokken had en hoe men een oplossing had gevonden voor de taakverdeling en samenhang tussen de deelnemers in een initiatief.
U kunt dit deel terugkijken via deze link:

Break-out rooms en suggesties voor vervolg
Daarna werden de aanwezigen door bestuurslid Paul Offerman -die de techniek verzorgde- ingedeeld in digitale break-out rooms van ongeveer tien personen waarin dieper op vraagstukken van vormgeving van samenwerking en van de do’s en don’ts daarbij kon worden ingegaan.

Aan het eind van de bijeenkomst werd met hulp van Janneke Stegink (Vilans) via Mentimeter (een digitale stemhulp) geïnventariseerd wat mensen hadden gewaardeerd op deze ochtend en op welke thema’s de leden behoefte hebben om in een latere fase verder kennis en ervaringen uit te wisselen.

In volgorde van aantal reacties kwamen hier de volgende suggesties uit voor themabijeenkomsten:

Opvolging in een ouderinitiatief (ouder wordende ouders en bewoners); Relatie met Zorgkantoor (verminderen bureaucratie, overgang naar WLZ, bekostiging gemeenschappelijke ruimte etc.); Samenwerking tussen ouders (vormgeving bestuur, verdeling taken, gelijkwaardige betrokkenheid, conflictoplossing); Zoeken nieuwe bewoners (leegstand, vormgeving proces ingroei); Klachtencommissie; Gezonde financiën; Vormgeven eigen regie bewoners; Aansluiten bij de wijk/omgeving (wat werkt wel en wat niet).

 1. Aantal leden groeit!

 De kracht van de LVOI is een direct gevolg van de diversiteit en grootte van onze ledenbestand. Daarom zullen we de komende jaren ook blijven werken aan ledengroei. U kunt daar natuurlijk ook aan bijdragen door bij u bekende initiatieven na te gaan of deze zich al hebben aangemeld bij de LVOI.

Op de website van de LVOI https://ouderinitiatieven.nl staan alle leden met een link naar hun website.

Op 28 november had de LVOI 57 leden. Ook na de ledenvergadering hebben zich nog enkele nieuwe leden aangemeld waardoor we nu ruim 60 leden hebben.

 1. Bestuur verdeelt functies en taken.

Op de Algemene Vergadering zijn de volgende personen gekozen als lid van het bestuur van de LVOI:

Wil de Gids                             Woondroom                           Schipluiden

Annemie van den Heuvel    De Toekomst                           Den Bosch

Rudo Jockin                           MeerBalans De Grasboom    Hoofddorp

Rob Jouvenaar                      Moier                                        Roelofarendsveen

Ruud Nonhebel                    GOEDwonen                            Oisterwijk

Paul Offerman                      WoonMere                               Almere

Gerry Spronk                        Het Tweede Huis                     Vlijmen

Patricia Wennekes               SWC                                          Culemborg

Het nieuwe bestuur is op maandag 7 december jl. bij elkaar gekomen om de taken en functies te verdelen en verdere afspraken te maken.

Ruud Nonhebel is door het bestuur in haar vergadering van 7 december jl. als voorzitter gekozen. Rudo Jockin blijft aan als secretaris van de LVOI en Rob Jouvenaar zal de rol als penningmeester van Paul Offerman gaan overnemen.

Daarnaast zijn meerdere taken verdeeld en er is een werkgroep ingesteld die zich zal bezighouden met het ontwikkelen van de LVOI als lerend netwerk, o.a. door het inrichten van de website
(zie onder punt 5) en het organiseren van bijeenkomsten (zie onder punt 6).

Tenslotte werd er door Ruud Nonhebel stilgestaan bij het afscheid van enkele leden van het oprichtingsbestuur: Henny Daniels, Monique Kromhout en Lucas Middelhoff. Alle drie hebben zij echter toegezegd om bij de werkzaamheden van de LVOI betrokken te willen blijven. Henny in de werkgroep Lerend Netwerk, Monique gaat zich richten op de inrichting van de stichting waar de klachtenregeling en het kwaliteitsbeleid onder gaan vallen en Lucas Middelhoff zal op verzoek van het bestuur als adviseur van het bestuur betrokken blijven komend jaar.

Mocht u vragen hebben aan het bestuur of willen meewerken aan de ontwikkeling van de LVOI als lerend netwerk, dan kunt u een email sturen aan info@ouderinitiatieven.nl

 1. Aanmelden voor digitale thema-avond 1 februari a.s.

 Thema: Ouders worden ouder; wat dan??

Je bent vol enthousiasme een ouderinitiatief gestart, maar je weet dat er vroeger of later een moment komt dat je de zorg voor je kind en je taken in het ouderinitiatief zult moeten overdragen, ​zonder daarbij je authenticiteit te verliezen.

Hoe bereid je dit voor? Waar sta je in dit proces? 
Mogelijk is er bij U al een overdracht geweest: zo ja, hoe is dat gegaan?

Hierover gaan we gezamenlijk ervaringen en vragen uitwisselen tijdens deze digitale themabijeenkomst. 

We starten gezamenlijk ​met een inleiding door Jerome Kuijpers die hier als begeleiders al regelmatig mee te maken heeft gehad. Daarna gaan we uit elkaar in break-out rooms: hierbij kan je kiezen om ​met elkaar van gedachten te wisselen over: 

 1. Overdragen van de zorg voor ons kind
 2. Overdragen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het ouderinitiatief

De zoom/ online bijeenkomst is op 1 februari 2021 van 19:30 – 21:00. 

Aanmelden kan via deze link:

Wilt u zich liever per mail aanmeld​en, mail dan graag mailen naar j.stegink@vilans.nl
(vergeet niet uw voorkeur a of b voor de break-out room te vermelden)

 1. Ontwikkelingen op de website https://ouderinitiatieven.nl

Graag nodigen we u uit om op de website van de LVOI binnenkort het Forum te bezoeken.
We willen de komende jaren daar dé plek van maken waar betrokkenen bij ouderinitiatieven elkaar ontmoeten en vragen kunnen stellen en antwoorden geven.

Het forum kent een aanmeldingsprocedure zodat het ook alleen voor en door leden van de LVOI gebruikt kan worden en er in alle vertrouwelijkheid ook informatie uitgewisseld kan worden en discussie plaats kan vinden over thema’s en tips uitgewisseld kunnen worden door leden onderling.

Voor meer informatie over de toegang verwijzen we u naar de website. In de volgende nieuwsbrief meer informatie over de verdere uitbouw van de site die in volle gang is!

 1. Ouderinitiatieven en de effecten van Covid-19

De effecten van Covid-19 op de ouderinitiatieven zijn uiteraard fors, zo weten de bestuursleden uit eigen ervaring. Over de aspecten van financiering, vaccinatie van medewerkers en bewoners etc. zal het bestuur contact houden met Per Saldo en Naar Keuze om samen op te trekken om de belangen van bewoners en beroepskrachten te beschermen.

Mochten er vragen zijn bij uw initiatief op deze of andere gebieden, dan vernemen wij die gaarne via info@ouderinitiatieven.nl.

Indien er veel vragen zijn over een bepaald onderwerp zullen we overwegen om hier een digitale bijeenkomst over te organiseren.

Dit is de eerste nieuwsbrief van de LVOI die wij sturen naar het bij ons bekende contactadres per initiatief. Graag doorsturen naar de betrokken ouders bij uw initiatief!!

Reacties en bijdragen voor deze nieuwsbrief kunnen naar: info@ouderinitiatieven.nl.Kijk ook op onze website https://ouderinitiatieven.nl