32ver de LVOI:

In de zomer van 2019 kwam het reeds lang sluimerende idee van een bundeling van krachten van Ouderinitiatieven tot een meer concreet idee: een onderzoek naar draagvlak voor een landelijke vereniging op basis van een manifest. In het najaar van 2019 werd dit middels een enquête onderzocht en bleek er ruime steun voor dit idee te bestaan bij ouderinitiatieven in het land.  In 2020 werden leden voor een oprichtingsbestuur aangezocht en werden de statuten opgesteld. In het najaar, inmiddels natuurlijk onder invloed van de Corona-pandemie, werd de eerste ledenvergadering en oprichtingsevent digitaal gehouden. Inmiddels zijn er 132 ouderinitiatieven lid geworden van de LVOI.
De LVOI is lid van de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ieder(in). 

Het DNA van ouderinitiatieven:

De leden van de LVOI vinden het belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ouderinitiatieven en andere (commerciële) kleinschalige wooninitiatieven. Bij ouderinitiatieven is er geen vermenging van belangen en rollen: de ouders willen het beste voor hun kinderen, in eigen regie, maar zijn niet de hulpverleners/begeleiders en zitten ook niet in de geldstroom van het PGB van hun kinderen. Op deze basis verwachten ouderinitiatieven dan ook met vertrouwen tegemoet getreden te worden door de politiek, de gemeenten, het CIZ en de Zorgkantoren.

Binnen een ouderinitiatief werken ouders samen, met professionele zorgverleners/begeleiders, voor de hoogst haalbare kwaliteit van leven van hun kinderen, in een zo groot mogelijke zelfstandigheid en participatie in de samenleving: door bundeling van krachten is veel meer mogelijk dan voor een enkele budgethouder: 24-uurs zorg, een gemeenschappelijk huiskamer, samen koken, samen eten, een sociaal netwerk. Wat is er dan logischer dan dat ouderinitiatieven ook met elkaar samenwerken: enerzijds om samen een krachtige stem te laten horen (lobby en belangenbehartiging), anderzijds om onderling kennis en ervaring uit te wisselen, waarbij de startende initiatieven op weg worden geholpen door gepokte en gemazelde ervaringsdeskundigen, die vele jaren eerder dezelfde weg hebben afgelegd.

De activiteiten van de LVOI:

De LVOI zet zich in voor de belangen van ouderinitiatieven. Hiertoe wordt samengewerkt in een netwerk met andere organisaties, zoals Per Saldo, Naar Keuze, De Grasboom, RPSW, Mijn Eigen Thuis en andere organisaties, maar ook treedt de LVOI op eigen kracht op, als de situatie daarom vraagt: de LVOI is immers de enige landelijk bundeling van krachten van ouderinitiatieven.

Daarnaast faciliteert de LVOI de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring: er is een forum op de website, waar op thema met elkaar kan worden gecommuniceerd, en er zijn bijenkomsten, nu vanzelfsprekend online, waar dieper op een bepaald thema kan worden ingegaan.

Ook is er een onafhankelijke stichting (SDOI) opgericht voor de uitvoering van een landelijke, voor alle ouderinitiatieven toegankelijke regeling voor het bemiddelen bij ‘kwesties en klachten’.

ANBI:

ANBI: De Vereniging Van Ouderinitiatieven LVOI heeft bij de belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen. Het bestuur van de LVOI ontvangt geen beloning en/of vacatiegelden. Het RSIN nummer van de LVOI is 8614.45.466. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Via deze link kunt u het beleidsplan met de benodigde gegevens inzien.
Daarnaast kunt u ook ons laatste jaarverslag inclusief financieel verslag inzien en downloaden via deze link.

Bereikbaarheid:

U kunt de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI bereiken door:

1. het contactformulier via deze link
2. via telefoonnummer 085-7326810 (alleen tijdens kantooruren)
3. per post gericht aan LVOI, Stationsweg 6b, 3862 CG, Nijkerk