Privacy Verklaring

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI, hierna te noemen LVOI, gevestigd aan Sportmark 77, 1355 KE Almere,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website:             https://ouderinitiatieven.nl
Adres:                 Sportmark 77
Postcode:           1355KE
Plaats:                Almere
Tel.:                     +31365470990
Mob.:                  +31619264140

P.H.M. Offerman is de Functionaris Gegevensbescherming van de LVOI. Hij is te bereiken via info@ouderinitiatieven.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
De LVOI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de bestuurders die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Naam ouderinitiatief;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.

Van deelnemers aan de forums van de LVOI de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
de LVOI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het registreren van het lidmaatschap van de rechtspersoon die u vertegenwoordigt;
– Het afhandelen van uw betaling van de rechtspersoon die u vertegenwoordigt;
– Het kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, evenementen etc.;
– Het samenwerken met leden onderling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
De LVOI neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder of medewerker van de LVOI) tussen zit. De LVOI gebruikt hiervoor geen  computerprogramma’s of -systemen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen, bewaart de LVOI uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens 
Personalia:        bewaartermijn: tot 1 jaar na beëindigen van het lidmaatschap
Adres:                dito
Zorggegevens: dito

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De LVOI verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
De LVOI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
De LVOI gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verzamelen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de LVOI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat wel automatisch ook het einde van uw lidmaatschap. U kunt bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of de intrekking van uw toestemming, tevens opzegging van uw lidmaatschap of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ouderinitiatieven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De LVOI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

SOCIAL MEDIA
Bij de LVOI maken wij gebruik van social media zoals Facebook en Whatsapp. Indien u hiertegen bezwaar heeft, als u hierover vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten via info@ouderinitiatieven.nl

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
De LVOI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ouderinitiatieven.nl