4e nieuwsbrief

4e nieuwsbrief juli 2021 

INHOUD

  1. Inleiding
  2. Volgende themabijeenkomst
  3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten
  4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen
  5. Het forum op de LVOI website

1. Inleiding

Deze keer een nieuwbrief met een ander karakter dan u van ons gewend bent. Nieuwsbrief 4 staat in het teken van de werving van personen die voor de LVOI en/of de SDOI iets kunnen betekenen. Onze vereniging en gelieerde stichting streven ernaar om van grote waarde te zijn voor de leden en daar zijn handen voor nodig. Lees daarom de uitgebreide oproepen in deze nieuwsbrief. Rest ons u een fantastische zomer toe te wensen en indien van toepassing een fijne vakantie. Onze bestuursleden gaan ook even rust nemen om energie bij te tanken zodat we, opgeladen en wel, na de zomer weer vol enthousiasme aan de slag kunnen gaan met de najaarsactiviteiten.

2. Volgende Themabijeenkomst

Met dank aan de deelnemers van de eerdere themabijeenkomsten hebben we op basis van hun suggesties de thema’s van de 5e themabijeenkomst gekozen. Dat zijn: “Wetgeving en Risico’s”. De bijeenkomst zal op donderdagavond 23 september d.m.v. Zoom weer digitaal worden georganiseerd. Naast een plenair deel gaan we weer uiteen in breakout rooms over de WKKGZ, de WZD, privacy/AVG en verzekeringen/afdekken van risico’s voor besturen en ouders.  Uiteraard alles onder voorbehoud, maar zet de datum alvast in de agenda!

3. Gezocht: duizendpoot/schaap met vijf poten

Wij zoeken een enthousiaste bureaumedewerker (V/M) voor de LVOI, de SDOI en Stichting Mijn Eigen Thuis. Het afgelopen jaar is de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) stormachtig gegroeid, naar nu 80 leden. Onze vergaderingen en themabijeenkomsten worden zeer actief bezocht en bijzonder hoog gewaardeerd. In ons eerste jaar heeft de LVOI al een stichting opgericht, de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI). Deze Stichting gaat de “Regeling voor Kwesties en Klachten” aanbieden, waar alle OI gebruik van kunnen maken. Ook is de LVOI een samenwerking aangegaan met de Stichting Mijn Eigen Thuis (MET), die ook ondersteuning biedt aan startende en bestaande OI. Tot nu toe doen de bestuurs- en kaderleden van de LVOI en SDOI alles zelf, in hun vrije tijd, onbezoldigd, en dat is en blijft ook de kracht van de LVOI en OI: we doen het zelf, en we doen het samen: “van/voor/door Ouderinitiatieven !!” is niet voor niks ons motto.

Maar het is nu tijd om te zoeken naar een begin van professionele ondersteuning, om daarmee de ontwikkeling van de LVOI/SDOI en MET nog verder te versnellen en te verstevigen: daarom zoeken we, binnen onze bescheiden financiële middelen, naar iemand die ons wil ondersteunen in onze activiteiten.  We denken daarbij voorlopig aan een taak van 1 à 1,5 dag per week, maar wel verspreid over de week, met gebruikmaking van alle ondersteunende technieken, die we de afgelopen anderhalf jaar allemaal zo intensief zijn gaan gebruiken (zoals Zoom). In de bijlage staat een groslijst van alles waar je aan kunt denken, vandaar dat we denken aan een duizendpoot of schaap met vijf poten. Hart voor de zaak is natuurlijk een net zo onmisbare kwalificatie voor deze functie. Heb je zelf interesse of denk je iemand te weten die interesse zou kunnen hebben? Neem dan contact op met het bestuur van de LVOI via secretaris@ouderinitiatieven.nl.

4. De SDOI zoekt bestuursleden en klachtenfunctionarissen!

Wellicht was u aanwezig op onze ledenvergadering en/of themabijeenkomst van 12 juni; anders heeft u het misschien gelezen op de LVOI-site of in onze laatste nieuwsbrief: begin juni is de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) opgericht. Deze stichting zal als onafhankelijk orgaan diensten aanbieden waaraan behoefte is bij ouderinitiatieven. Binnenkort zal de SDOI een “Regeling voor Kwesties en Klachten bij ouderinitiatieven” aanbieden, die wordt uitgevoerd door een Commissie van klachtenfunctionarissen. Deze Regeling voorziet in laagdrempelige toegang tot advies en bemiddeling bij een beginnend conflict (een “Kwestie”) of bij een “Klacht” die ontstaan is bij een ouderinitiatief. Door in een vroeg stadium extern advies in te winnen, kunt u groter onheil door ruzie en escalatie voorkomen. Wanneer u zich als ouderinitiatief bij de Regeling aansluit voldoet u aan de wettelijke verplichting volgens de WKKGZ om toegang te bieden tot een klachtenregeling. De Regeling is op dit moment nog niet open voor deelname, omdat er eerst een functionerende en getrainde groep klachtenfunctionarissen beschikbaar moet zijn.

De SDOI is zowel op zoek naar bestuursleden voor de SDOI als naar klachten-functionarissen/leden van de Commissie. In het eerste geval gaat het om het verstevigen van het fundament en vervolgens het verder uitbouwen van de SDOI. De klachtenfunctionarissen zullen zich gaan bezighouden met “Kwesties en Klachten”, zoals die aan hen zullen worden voorgelegd door aangesloten ouder-initiatieven. Meer informatie is beschikbaar op de site van de SDOI: www.SDOI.nl. Daar staan ook de profielschetsen voor beide functies. Zoals u weet zijn wij een vereniging van ouderinitiatieven en geloven we in onze eigen collectieve kracht en deskundigheid, daarom werven wij nadrukkelijk onder ouderinitiatieven. Klachtenfunctionarissen worden benoemd door het bestuur van de SDOI. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur van een ouderinitiatief, of worden uitgenodigd door het bestuur van de SDOI. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden/worden voorgedragen bij info@sdoi.nl. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de LVOI. Aanmeldingen ontvangen we graag op secretaris@lvoi.nl. Ook voor eventuele nadere informatie kunt u bij beide adressen terecht.

5. Het forum op de LVOI website

Het Forum is “De Plek” waar leden met elkaar in gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over zaken die voor hen van belang zijn. Het bezoek vanuit de leden kan nog wel wat intensiever en frequenter, dus neem er eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en deskundigheid schuilt immers in de kennis en ervaring van onze leden. Zie www.ouderinitiatieven.nl of www.lvoi.nl en registreer je eenmalig om daarna altijd toegang te hebben tot het ledenforum.

Samenwerking LVOI en MET

Samenwerking maakt ondersteuning ouderinitiatieven toegankelijker

Het aantal ouderinitiatieven in Nederland groeit. Het starten en in stand houden van een ouderinitiatief, waarbij ouders gezamenlijk een passende woonvoorziening creëren voor kun kinderen met een beperking, is echter niet eenvoudig. Verschillende belangenorganisaties kunnen hierbij ondersteunen.

Twee hiervan, de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) en Stichting Mijn Eigen Thuis (MET), hebben de handen ineengeslagen om samen de ouder-initiatieven nog beter te kunnen ondersteunen. Op 12 juni ondertekenden de voorzitters van beide organisaties de officiële samenwerkingsovereenkomst.

Samen meer mogelijk maken
De doelgroep van beide organisaties komt overeen. “Door onze kennis te bundelen en zowel bestuurlijk als in het secretariaat samen te werken, bereiken we onze doelgroep beter en kunnen we meer ouderinitiatieven ondersteunen, zowel met eigen ervaring als met een budget om professionals in te schakelen”, vertelt Ruud Nonhebel, voorzitter van de LVOI. Ton Caspers, voorzitter MET: “Wij krijgen steeds vaker aanvragen vanuit bestaande ouderinitiatieven. Het is prettig als wij hen ook met andere initiatieven in contact kunnen brengen en met elkaar de beste oplossing vinden.” Beide organisaties zullen zelfstandig blijven bestaan.

Eigen regie
Ouderinitiatieven zijn kleinschalige wooninitiatieven waarmee ouders een goede woonplek met zorg en begeleiding op maat voor hun kinderen met een beperking realiseren. Er zijn geen officiële cijfers, maar er zijn minimaal tweehonderd ouderinitiatieven in Nederland. “De kern van ouderinitiatieven is eigen regie”, vertelt Ruud Nonhebel, “echter niet individueel, maar met een groep ouders samen.“ Een mooie constructie, maar je moet daar als ouders veel tijd en energie in steken. Je moet je worstelen door een woud aan wetten en regels, samenwerken met de gemeente, financiering organiseren en ook als ouders samenwerken binnen een gedeelde visie. “We helpen graag om dat voor elkaar te krijgen en met deze samenwerking gaat dat nog beter lukken”, besluit Ton Caspers.

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI
De LVOI is in november 2020 opgericht en heeft inmiddels 79 ouderinitiatieven als lid. De LVOI zet zich vooral in voor onderlinge kennisuitwisseling, het opzetten van een kennisbank en belangenbehartiging van de leden bij de overheid.

Stichting Mijn Eigen Thuis
Mijn Eigen Thuis richt zich vooral op nieuwe ouderinitiatieven. Zij stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. 
Daarnaast fungeert zij ook als kennisbank. In de afgelopen jaren ondersteunde Mijn Eigen Thuis bij de oprichting van 25 ouderinitiatieven.

Overeenkomst met achtergrondinformatie
Wilt u de overeenkomst lezen met uitgebreide achtergrondinformatie: klik dan op deze link.

Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven: www.ouderinitiatieven.nl
Stichting Mijn Eigen Thuis: https://www.mijneigenthuis.eu/