Heft in Eigen Hand

Op zaterdag 19 juni 2021 organiseerde de stichting Naar Keuze het digitale congres voor de afsluiting van het project “Heft in Eigen Hand“, waar acht ouderinitiatieven aan hebben meegedaan. Zes van de acht ouderinitiatieven zijn ook lid van de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI):

 • De Toekomst uit ‘s-Hertogenbosch.
 • De Busehoek uit Renkum
 • Het Tweede Huis uit Vlijmen
 • Paladijn uit Almere
 • Het Droo-huus uit Duiven
 • Olivier uit Moergestel

In dit project konden besturen van ouderinitiatieven professionele ondersteuning krijgen in een oriëntatie op hun eigen toekomst: op welke aspecten dient het ouderinitiatief zich aan te passen aan de realiteit anno nu? Iedere deelnemend ouderinitiatief bracht een eigen gekozen onderwerp in, wat op dat moment belangrijk was voor dat ouderinitiatief. Enkele onderwerpen waren:

 1. Het nauwkeurig doornemen van huidige statuten en deze zo nodig aanpassen;
 2. Een zoektocht naar versterken van het bestuur, bijv. door met een onafhankelijke/externe voorzitter.
 3. Zowel de bewoners als de ouders worden ouder: welke aanpassingen vergt dat?

Het project is door Naar Keuze uitgevoerd in opdracht/ met subsidie van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis, om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Over dit project is een aparte website gemaakt: https://ouderinitiatieven-toekomst.nl/  waar alle informatie over “Heft in eigen hand” te lezen is, met tips voor ouderinitiatieven etc.
Er zal ook nog additioneel materiaal, zoals videoclips van de deelnemende ouderinitiatieven worden toegevoegd.

3e Nieuwsbrief

3e nieuwsbrief  Juni 2021

 1. Inleiding
 2. Ledengroei
 3. Uitnodiging ledenvergadering 12 juni en 4e themabijeenkomst
 4. Terugblik op de 3e themabijeenkomst
 5. PGB Portaal 2.0
 6. Samenwerking met de stichting Mijn Eigen Thuis
 7. Oprichting stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven
 8. Lerend Netwerk en de themabijeenkomsten
 9. Nieuwe penningmeester
 10. Covid vaccinatie: theorie en praktijk
 11. Ledenforum op de LVOI website
 12. Nogmaals oproep fotomateriaal

1. Inleiding

Ook deze keer hebben we weer met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van deze 3e nieuwsbrief. Sinds de oprichting van de LVOI op 28 november 2020 is er hard gewerkt aan de twee doelstellingen van onze vereniging, namelijk om op te komen voor de belangen van ouderinitiatieven en om een kenniscentrum te worden voor uitwisseling van kennis en ervaring. Onze website www.ouderinitiatieven.nl wordt steeds completer en met het forum ook interactiever. De website en het forum voor leden zijn ook bereikbaar via www.lvoi.nl

Wilt u reageren naar aanleiding van deze nieuwsbrief: stuur dan uw bericht naar redactie@ouderinitiatieven.nl. Wij wensen u veel leesplezier.

2. ledengroei

We hebben zojuist lid nr. 77 Stichting Hethuis uit Voorschoten/Leidschendam als lid mogen inschrijven. Vanzelf sprekend is de ledengroei niet meer zo stormachtig als in het begin, maar we hopen dat u zelf in uw omgeving onze vereniging nog verder bekend wilt maken bij andere actieve ouderinitiatieven in uw regio. Het blijft lastig om ons ‘marktaandeel’ objectief vast te stellen, omdat er nu eenmaal geen actuele database is van alle ouderinitiatieven.

3. Uitnodiging Ledenvergadering en 4e themabijeenkomst.

Zaterdag 12 juni zullen we onze ledenvergadering houden. Omdat de Covid maatregelen het nog niet toestaan om elkaar fysiek te ontmoeten, is deze vergadering ook weer digitaal via Zoom. De vergadering staat gepland van 10:00 uur tot 11:00 uur. (agenda).  Na een korte pauze starten we met onze 4e themabijeenkomst die zal gaan over verschillende interessante onderwerpen. De opzet is dat we na een verrassende start  een panelgesprek organiseren en daarna in breakout rooms dieper op de gespreksonderwerpen in kunnen gaan. We sluiten plenair af met een korte samenvatting van de dag zodat de meting kan worden afgesloten om 13:30 uur. Programma 4e themabijeenkomst. Let op. Voor zowel de ledenvergadering als de themabijeenkomst moet u zich van te voren aanmelden. Dit kan uiterlijk tot en met woensdag 9 juni via dit digitale aanmeldingsformulier.

4. Terugblik op de 3e themabijeenkomst

Thema: Een goed bestuur krijgen en houden

Een ouderinitiatief onderscheidt zich van alle andere vormen van zorg onder andere doordat je gezamenlijk, in onderling overleg, beslissingen neemt. Samen draag je de verantwoordelijkheid, zodat er een prettige woonomgeving met de benodigde zorg is voor jullie kinderen of naasten. Lees verder.

5. PGB portaal 2.0

Zoals u wellicht weet is er een nieuw PGB-Portaal in de maak, waarin een groot aantal problemen met de huidige administratieve organisatie bij de SVB zou moeten worden/zijn opgelost. Nu blijkt dat, bij de huidige stand van zaken, met name de kleine zorgaanbieders, waaronder veel ouderinitiatieven, in de knel komen, omdat het systeem allerlei eisen stelt waar ouderinitiatieven niet aan kunnen voldoen. Werk aan de winkel dus. Tijdens de themabijeenkomst op 12 juni zullen wij hier uitgebreid aandacht aan besteden.

6. Samenwerking met de stichting Mijn Eigen Thuis (MET)

De Stichting Mijn Eigen Thuis (MET) bestaat bijna 10 jaar en is opgericht om ouders te helpen bij het opzetten van Ouderinitiatieven door het beschikbaar stellen van financiële middelen om professionele expertise en ondersteuning in te zetten bij een initiatief om het van de grond te krijgen. Stichting MET en de LVOI hebben contact gezocht met elkaar om te bezien op welke wijze hun werkzaamheden elkaar kunnen versterken waar zij immers dezelfde doelgroep (ouderinitiatieven) hebben en er veel vragen binnenkomen bij de LVOI ook van ouderinitiatieven die om steun (expertise en/of financiële (start)subsidie) vragen. Het overleg tussen beide besturen heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst die de voorzitters van LVOI en MET tijdens de ledenvergadering zullen ondertekenen. Lees verder over de details van de samenwerking.

7.  Oprichting stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI)

Donderdag 10 juni worden de statuten getekend bij de notaris en is deze stichting opgericht. Onder deze stichting wordt een klachtencommissie ingericht, waarbij ouderinitiatieven zich kunnen aansluiten. Deelnemende ouderinitiatieven kunnen dan een beroep doen op deskundige klachtenfunctionarissen, als zij binnen hun initiatief tegen een probleem aanlopen waar ze op eigen kracht niet uitkomen. Het kan daarbij gaan om Kwesties, waarbij men gezamenlijk om advies komt vragen. Het kan ook gaan om Klachten, waarbij een persoon of een orgaan binnen een ouderinitiatief een klacht heeft over een andere persoon of orgaan.

Naast deze Regeling voor Kwestie en Klachten zal het bestuur van de Stichting ook in nauwe samenwerking met de LVOI, onderzoeken aan welke diensten er vanuit de ouderinitiatieven wellicht nog meer behoefte is. Er is voor gekozen om deze activiteiten buiten, maar wel in samenwerking met de LVOI te organiseren, zodat ook niet-LVOI leden van deze diensten gebruik kunnen maken en om daarbij volstrekte transparantie, onpartijdigheid en neutraliteit te kunnen waarborgen. Tijdens de ledenvergadering en de aansluitende themabijeenkomst is er ruimschoots aandacht voor de oprichting van de SDOI.

8. Het lerend netwerk en de themabijeenkomsten

In ons nog prille bestaan hebben we incl. de editie van 12 juni al 4 themabijeenkomsten georganiseerd, allemaal per Zoom, omdat het nu eenmaal niet anders kan vanwege de pandemie. We zien een groeiend aantal deelnemers en er ontstaan levendige uitwisselingen van ervaringen. De laatste keer ging het over Goed bestuur, zie punt 4.

9. Nieuwe penningmeester

Aan de oproep in de 2e nieuwsbrief voor een nieuwe penningmeester is gereageerd door het bestuur van de stichting Puttensteyn uit Putten. Dit bestuur draagt haar penningmeester Harald Kemper voor om dezelfde taak ook voor de LVOI op zich te  nemen. Met de voordracht van Harald, in het dagelijks leven accountant met meer dan 30 jaar ervaring in de financiële wereld van MKB organisaties zijn wij als LVOI bestuur erg blij. Harald heeft de laatste bestuursvergaderingen als toehoorder bijgewoond en een actieve bijdrage geleverd. Tijdens de ledenvergadering op 12 juni zullen de leden worden gevraagd om Harald Kemper te benoemen.

10. Covid-vaccinatie; theorie en praktijk

Vroeg in 2021 kondigde minister de Jonge van VWS aan dat alle bewoners van kleinschalige wooninitiatieven voorrang zouden krijgen bij Covid-vaccinatie: logisch, omdat er door de gezamenlijke huisvesting  en intensieve  contacten enerzijds, en de praktische onmogelijkheid voor veel bewoners en begeleiders/zorgverleners om zich (altijd) aan de Corona-regels te houden anderzijds, wel degelijk een substantieel risico op besmetting bestaat.

Bij de uitwerking bleek echter dat er één groep vergeten/overgeslagen werd. Dit waren de bewoners met een GGZ/Wlz-indicatie. Zij werden alleen ‘meegeprikt’ als er in hun wooninitiatief ook bewoners met een VG-of LG/Wlz indicatie woonden. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar samen met een aantal andere organisaties is er door de LVOI hard en effectief gelobbyd om ook deze groep gevaccineerd te krijgen Afgelopen week is dat dan uiteindelijk ook gelukt en is de eerste prik gegeven.

11. Het forum op de LVOI website

Het Forum is De plek waar leden met elkaar in gesprek kunnen en vragen kunnen stellen over zaken die voor hen van belang zijn. Het bezoek vanuit de leden kan nog wel wat intensiever en frequenter, dus neem er eens een kijkje en lever je bijdrage: onze kracht en deskundigheid schuilt immers in de kennis en ervaring van onze leden. Zie www.ouderinitiatieven.nl of www.lvoi.nl en registreer je eenmalig om daarna altijd toegang te hebben tot het ledenforum.

12. 2e oproep fotomateriaal

Voor onze website en andere communicatie-uitingen is het leuk om gebruik te kunnen maken van fotomateriaal uit de ouderinitiatieven zelf. Dat spreekt de lezer meer aan dan algemeen materiaal. Een voorbeeld zie je op onze homepage. Als jullie kwalitatief goed fotomateriaal (hoge resolutie) vrij van rechten ter beschikking willen stellen, dan zouden we dat bijzonder waarderen, en ontvangen we dat graag via de mail redactie@ouderinitiatieven.nl vergezeld van een ingevuld toestemmingsformulier. Zie link.